Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

H1.01.05.01 - Quyết định số 9026-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H1.01.05.02 - Thông báo số 109-TB/HVBCTT ngày 14/01/2017 v/v ban hành quy trình xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H1.01.05.03 - Báo cáo số 6021-BC/HVBCTT ngày 28/11/2022 tổng kết chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2020 (xem chi tiết tại đây)

H1.01.05.04 - Bản tổng hợp ý kiến về Tầm nhìn và Sứ mạng của lãnh đạo, quản lý nhà trường:

- Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2018

- Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2018(lần 2)

- Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2018(lần 3)

- Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2020

- Tổng hợp góp ý dự thảo chiến lược 2022

H1.01.05.05 - Biên bản họp góp ý, thống nhất về giá trị văn hóa Trường:

- Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2018

- Biên bản góp ý về giá trị văn hóa 2022