Thông tin chuyên đề số 1/2024: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc
Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 1/2024

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

     Xây dựng Nhà nước pháp quyền là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại, tùy thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia, dân tộc sẽ có một mô hình nhà nước pháp quyền cụ thể. Ở Việt Nam, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

      Tổng kết 35 năm đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta xác định: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước…”. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước và là mục tiêu kiên định hàng đầu Việt Nam trong thời gian qua. Trên phương diện thực tiễn, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng. Mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, vận hành theo cơ chế “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Tuy nhiên, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

       Với mục đích cung cấp thông tin cho bạn đọc hiểu thêm về những vấn đề xung quanh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 1/2024 với chủ đề “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”. Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

        Phần I: Một số vấn đề lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền

      Phần II: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

       Trong quá trình biên soạn ấn phẩm, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu từ các tạp chí và internet mà chưa có điều kiện xin phép trực tiếp tác giả. Ấn phẩm chỉ sử dụng với mục đích làm tài liệu tham khảo nội bộ, không vì mục đích kinh doanh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả. Mặc dù Ban Biên tập đã hết sức cố gắng, song trong quá trình biên tập, không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC