Hoạt động thông tin khoa học tháng 4/2024

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024
                Số 13 -TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 4/2024

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc hoạt động thông tin khoa học tháng 4/2024 như sau:

1. Danh mục sách mới tháng 4/2024 (xem chi tiết tại đây)

2. Thông tin chuyên đề số 2/2024: Bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (xem chi tiết tại đây) 

     Trân trọng.

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC