Hoạt động thông tin khoa học tháng 2/2024

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2024
                Số 04-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 2/2024

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 2/2024 như sau:

1. Danh mục sách mới tháng 2/2024 (xem chi tiết tại đây)

2. Thông tin chuyên đề số 1/2024: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (xem chi tiết tại đây) 

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC