Hoạt động thông tin khoa học tháng 12/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023
                Số 42-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 12/2023

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 12/2023 như sau:

1. Danh mục sách mới tháng 12/2023 (xem chi tiết tại đây)

2. Thông tin chuyên đề số 6/2023: Quyền con người và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay (xem chi tiết tại đây) 

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC