Hoạt động thông tin khoa học tháng 10/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                               Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023
                Số 31-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 10/2023
     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 10/2023 như sau:

       Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 5/2023: Chính sách tôn giáo và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (xem chi tiết tại đây) 

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC