Hoạt động thông tin khoa học tháng 9/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                           Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023
                Số 27-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 9/2023

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 9/2023 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 9/2023 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 5/2023: Triết học (phần 2(xem chi tiết tại đây).

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC