Hoạt động thông tin khoa học tháng 5/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023
                Số 17-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 5/2023

     

    Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin danh mục sách mới bổ sung tháng 5/2023 (xem chi tiết tại đây)

     Trân trọng thông báo!

                                                                                                        TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC