Thông tin khoa học tháng 3/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023
                Số 10 -TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 3/2023

     

    Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin danh mục sách mới bổ sung tháng 3/2023 (xem chi tiết tại đây)

  Trân trọng thông báo!

                                                                                                        TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC