Thông tin khoa học tháng 2/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2023
                Số 5 -TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 2/2023

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 2/2023 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 2/2023 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 1/2023: Chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới & đối sách của Việt Nam (xem chi tiết tại đây).

3. Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 1/2023: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống (xem chi tiết tại đây

     Trân trọng thông báo

                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC