Thông báo về việc thay đổi địa chỉ truy cập trang Thư viện điện tử

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023
                Số 02-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v thay đổi địa chỉ truy cập trang Thư viện điện tử

     

    Để đảm bảo khai thác, tra cứu tài liệu của bạn đọc trên Thư viện điện tử được ổn định, thông suốt, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thay đổi địa chỉ truy cập trang thư viện điện tử.

    Từ ngày 13/02/2023, bạn đọc truy cập Thư viện điện tử theo địa chỉ mới thuviendientu.ajc.edu.vn.

     Trân trọng !

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC