Thông báo hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học trong thời gian cải tạo, sửa chữa nhà A2
 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
Số 32-TB/TTKH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học trong thời gian cải tạo, sửa chữa nhà A2

           Để đảm bảo an toàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa nhà A2, Trung tâm Thông tin khoa học thông báo:

 1. Trung tâm Thông tin khoa học dừng phục vụ bạn đọc và các hoạt động chuyên môn từ ngày 1/12/2022 đến 11/12/2022 để chuyển và sắp xếp phòng làm việc tạm thời tại tầng 2 nhà B7.
 2. Trung tâm tạm dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 02/12/2022 cho đến khi cải tạo xong nhà A2.
 3. Bạn đọc liên hệ trả tài liệu từ ngày 12/12/2022 tại tầng 2 nhà B7.

Liên hệ: Đ/c Dơn (0915.101.879); đ/c Hằng (0979.279.034).

 1. Các hoạt động thông tin khoa học, xử lý nghiệp vụ và kiểm tra trùng lặp dữ liệu luận văn, luận án, đề tài khoa học của Trung tâm diễn ra bình thường (tại tầng 2 nhà B7).
 2. Trung tâm tạm dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 02/12/2022 cho đến khi cải tạo xong nhà A2.
 3. Bạn đọc liên hệ trả tài liệu từ ngày 12/12/2022 tại tầng 2 nhà B7.
  Liên hệ: Đ/c Dơn (0915.101.879); đ/c Hằng (0979.279.034).
 4. Các hoạt động thông tin khoa học, xử lý nghiệp vụ và kiểm tra trùng lặp dữ liệu luận văn, luận án, đề tài khoa học của Trung tâm diễn ra bình thường (tại tầng 2 nhà B7).

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

 • Các đơn vị, các lớp sinh viên; 
 • Lưu TTKH.                                                                                                  Nguyễn Thanh Thảo