Thông tin khoa học tháng 12/2022

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022
                Số 37-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 12/2022

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 12/2022 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 12/2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 6/2022: Quản lý xuất bản (xem chi tiết tại đây).

3. Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 6/2022: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (xem chi tiết tại đây

     Trân trọng thông báo

                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC