Thông tin khoa học tháng 10/2022

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022
                Số 27-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 10/2022

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 10/2022 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 10/2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 5/2022: Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây).

3. Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 5/2022: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp​ 4.0 (xem chi tiết tại đây

     Trân trọng thông báo

                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TINKHOA HỌC