Thông tin chuyên đề số 6/2022: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 6/2022

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

    Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế tất yếu, khách quan, thu hút mạnh mẽ sự tham gia của tất cả các quốc gia và khu vực trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với tính rộng lớn và phức tạp của nó, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia dân tộc, đến tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực văn hóa.

      Việt Nam là đất nước có nền văn hóa, văn hiến lâu đời, có bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Nền văn hóa đó có hệ giá trị và bản sắc riêng, tạo nên “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện với thế giới và khu vực, việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, giới thiệu tới các đối tác, bạn bè quốc tế về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam cũng như những định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực trạng, mục tiêu và chiến lược của Việt Nam về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 06/2022 với chủ đề Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

        Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

       Phần I: Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

      Phần II: Thực trạng xây dựng và giải pháp phát triển nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC