Thông tin chuyên đề số 5/2022: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 5/2022

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

     Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tạo ra những thay đổi lớn trên thị trường lao động. Vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay đang là vấn đề sống còn của một đất nước, quyết định sự phát triển của xã hội. Đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là những khoản đầu tư chiến lược chủ chốt, và mang tính đột phá để có thể đáp ứng được những yêu cầu của thời đại.

    Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhận thức rõ vai trò

quan trọng của nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách, chiến lược, tư duy, tầm nhìn mới và nhiều giải pháp cụ thể trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới. 

       Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song so với yêu cầu đặt ra, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. 

       Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và kinh nghiệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số nước trên thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 05/2022 với chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

       Kết cấu thông tin chuyên đề gồm ba phần:

       Phần I: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

      Phần II: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở một số nước trên thế giới

     Phần III: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC