Chủ đề 3/2024: Tư tưởng Hồ Chí Minh

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

Phạm Văn Đồng

NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN
VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2023

2

Võ Nguyên Giáp (Chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2015

3

Nguyễn Việt Hùng; Vũ Thị Thanh Tình; Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
M
ỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2019

4

TS. Nguyễn Hữu Công

 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2010

 

5

TS. Lê Quang Mạnh

 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
 Giá trị lý luận và thực tiễn

NXB Công an nhân dân
H
à Nội, 2019

6

TS. Lê Thị Hằng, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung (Đồng chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

 NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2020

7

Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN
TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

NXB Công an nhân dân
Hà Nội, 2
017

8

PGS, TS. Lê Văn Yên

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
TRONG CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2012

9

Tạp chí Tổ chức Nhà nước

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ, CÔNG TÁC CÁN BỘ
Và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
H
à Nội, 2021

10

TS. Lại Thị Thanh Bình

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2020

11

TS. Nguyễn Ngọc Anh

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU - NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 
2020

12

PGS.TS. Trần Đình Huỳnh (Chủ biên); TS. Đỗ Minh Tuấn

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

NXB Hà Nội
Hà Nội, 
2021

13

PGS.TS. Phạm Ngọc Anh; TS. Nguyễn Xuân Trung (Đồng chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

NXB Công an nhân dân
Hà Nội, 
2017

14

Thượng tướng Bùi Văn Nam

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH NHÂN DÂN TRONG
PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2018

15
 
 
16

TS. Lê Thị Thúy Bình

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO DÂN TRÍ
VÀ VẬN DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NXB Tư pháp
Hà Nội, 
2021

17

TS. Hoàng Anh (Chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC
VÀ VẬN DỤNG VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2
013

18

TS. Trần Nghị

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁP LUẬT
VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2014

19

TS. Ngô Văn Lương (Chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2009

20

Cao Văn Thống (Chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 
2011