Chủ đề 1/2023: Chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới & đối sách của Việt Nam

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
& ĐỐI SÁCH CỦA VIỆT NAM

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

Phạm Bình Minh

NGOẠI GIAO VIỆT NAM:
Quá trình triển khai đường lối đối ngoại
Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2015

2

PGS.TS. Trần Minh Trưởng (chủ biên)

VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG,
NGHỆ THUẬT NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

3

Charles Chatterjee

NGOẠI GIAO KINH TẾ
VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

4

PGS.TS. Đỗ Thị Thủy (chủ biên)

NGOẠI GIAO CƯỜNG QUỐC TẦM TRUNG:
Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

5

Brantly Womack; Nguyễn Đình Sách dịch

SỰ BẤT CÂN XỨNG VỀ SỨC MẠNH
VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2020

6

Thiếu tướng.PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương (chủ biên)

QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN
& ĐỐI SÁCH CỦA VIỆT NAM

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 2021

7

David Shambaugh; Kiều Thị Thoan Thu dịch

ĐÔNG NAM Á - HỘI TỤ CÁC SIÊU CƯỜNG MỸ - TRUNG

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

8

Vũ Đức Liêm - Ninh Xuân Thao (đồng c.b)

CẠNH TRANH TRUNG - ẤN TẠI ĐÔNG NAM Á

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế (chủ biên)

SỰ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NƯỚC LỚN
ĐÓI VỚI TIỂU VÙNG SÔNG MEKONG MỞ RỘNG
những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam

NXB Lý luận Chính trị
Hà Nội, 2019

10

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn - TS. Nguyễn Văn Du (đồng c.b)

CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC NƯỚC LỚN
VÀ QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM
TRONG HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

11

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển - TS. Dương Thúy Hiền (đồng c.b)

QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ (1995 - 2020)

 NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

12

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên)

QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
TỪ SAU SỰ KIỆN GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 981
(NĂM 2014)

NXB khoa học xã hội
Hà Nội, 2020

13
14

TS. Trần Xuân Hiệp (chủ biên)

QUAN HỆ VIỆT NAM - CAMPUCHIA
TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2019

15

TS. Lê Thái Hoàng (chủ biên)

NGOẠI GIAO CHUYÊN BIỆT:
Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam
đến năm 2030

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2020

16

PGS.TS. Phạm Minh Sơn (chủ biên)

SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MỚI
TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO KỸ THUẬT SỐ
HIỆN NAY

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2016

17

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (chủ biên)

VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2018

18

TS. Lưu Trần Toàn

TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI
QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2019

19

Phạm Gia Khiêm

NỀN NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN VIỆT NAM
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2015

20

Lê Thanh Bình (chủ biên)

GIAO THOA VĂN HÓA
VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012