Chủ đề 6/2022: Quản lý xuất bản

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

QUẢN LÝ XUẤT BẢN

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

PGS.TS. Lê Văn Yên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
NXB Chính trị quốc gia
Hà Nội, 2010

2

TS. Phạm Thị Vui
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 2021

3

VAI TRÒ CỦA
BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 
TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 
(Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia)

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2019

4

MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội
, 2014

5

ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG
VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ, XUẤT  BẢN
(Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên)

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội
, 201
3

6

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
 VỀ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

(Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên)

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2013

7

Châu Úy Hoa
(Người dịch: Thanh Huyền; H.đ: Thúy Lan)

TRUYỀN THÔNG SỐ 
VÀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH XUẤT BẢN

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2017

8

PGS.TS. Đường Vinh Sường
CÔNG TÁC XUẤT BẢN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2013

9

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý
TRONG CÔNG TÁC BIÊN TẬP XUẤT BẢN PHẨM

NXB Công an nhân dân
Hà Nội
, 201
0

10

TS. Nguyễn An Tiêm
TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT BẢN
 CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà nội, 2013

11

Phạm Thị Thu
LÝ LUẬN NGHIỆP VỤ XUẤT BẢN
 NXB Thông tin và Truyền thông 
Hà Nội, 2013

12

ThS. Nguyễn Lan Phương - PGS.TS. Đường Vinh Sường
QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT BẢN
NXB Chính trị - Hành chính
Hà Nội, 2011

13
14

PGS.TS. Dương Trung Ý
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XUẤT BẢN
SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2019

15

Trần Hân
(Thúy Lan - Thanh Huyền dịch)

LUẬN ĐÀM VỀ NGÀNH XUẤT BẢN TRUNG QUỐC
NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2013

16

XUẤT BẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

NXB Thời Đại
Hà Nội, 2012

17

XUẤT BẢN VIỆT NAM
TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội
, 2011

18

Nguyễn Kiểm (chủ biên)
MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ XUẤT BẢN NƯỚC TA
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

NXB Thời Đại
Hà Nội, 2012

19

 

XUẤT BẢN VIỆT NAM
70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
(Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia)

 

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2022

 

 

20

GS.TS. Đinh Xuân Dũng - NGƯT. Ngô Trần Ái
CÁC NHÀ XUẤT BẢN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
NXB Giáo dục Việt Nam
Hà Nội, 2013