Quan điểm John Stuart Mill về tự do và ý nghĩa của nó đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay: luận án tiến sĩ triết học

Tác giả: Nguyễn Thị Xiêm

Nơi bảo vệ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm bảo vệ: 2019

Nơi lưu trữ: Phòng đọc mở

 

Những đóng góp tư tưởng của J.S.Mill để lại dấu ấn rõ rệt trong triết học phương Tây. Tuy nhiên, xét về mặt hạn chế, triết học của J.S.Mill đứng trên lập trường của giai cấp tư sản, là học thuyết bảo vệ trật tự xã hội của chủ nghĩa tư bản. Mặc dù, J.S.Mill chưa thể đoạn tuyệt hẳn với một số hạn hẹp có tính lịch sử, nhưng điều đó không thể ngăn cản ông trở thành nhà tư tưởng dũng cảm, tiến bộ trong lịch sử tư tưởng triết học. Do đó, nghiên cứu tư tưởng triết học của ông là công việc nhằm chắt lọc những giá trị, tinh hoa văn hóa của nhân loại. Nghiên cứu, tiếp thu và kế thừa những tinh hoa tư tưởng trong quan điểm về tự do của các nhà tư tưởng tiền bối, trong đó có J.S.Mill trên tinh thần đổi mới và tư duy sáng tạo để phù hợp với bối cảnh thời đại ngày nay.

Để thực hiện mục đích đó, luận án tiến hành phân tích điều kiện lịch sử và tiền đề lý luận hình thành quan điểm về tự do trong triết học của J.S.Mill; phân tích những nội dung cơ bản trong quan điểm về tự do của J.S.Mill; luận giải giá trị, hạn chế và ý nghĩa của những quan điểm triết học của J.S.Mill về tự do đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn luận án với bạn đọc!