Thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in ở Việt Nam: luận án tiến sĩ Báo chí học

Tác giả: Nguyễn Xuân An Việt

Nơi bảo vệ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm bảo vệ: 2019

Nơi lưu trữ: Phòng đọc mở

 

Luận án xây dựng, hệ thống hóa những vấn đề lý luận thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in ở Việt Nam. Cụ thể: làm rõ các khái niệm liên quan; khẳng định vai trò và đặc điểm của thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in; chỉ ra mô hình thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in; đưa ra những yêu cầu khi thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo chí.

Khảo sát, đánh giá thực trạng thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in, về tần suất, nội dung, hình thức và phương pháp thông tin. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in. Luận án chỉ ra những nhận định về chất lượng thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in ở Việt Nam hiện nay. Từ đó nêu lên những vấn đề đặt ra và giải pháp, khuyến nghị, đồng thời đề xuất mô hình thông tin về giáo dục và đào tạo để có thể ứng dụng trên báo in ở Việt Nam hiện nay.

Trân trọng giới thiệu cuốn luận án với bạn đọc!