Thông tin chuyên đề số 6/2023: Quyền con người và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc
Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 6/2023

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

         Quyền con người là một trong những yếu tố cơ bản, nền tảng của một xã hội dân chủ, văn minh. Tư tưởng về quyền con người đã hình thành từ rất sớm trong lịch sử nhân loại. Cùng với sự phát triển của xã hội, các khái niệm về quyền con người dần được hình thành và pháp điển hóa trong luật quốc gia của hầu hết các nước trên thế giới cũng như trong luật pháp quốc tế, đặc biệt qua Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người năm 1948 và các Công ước quốc tế chủ chốt của Liên Hợp quốc về quyền con người.

         Việt Nam là một trong số ít các nước hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, tích cực, chủ động đưa ra những cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Trong đó, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam với mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việt Nam được tín nhiệm là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ  2023-2025.

        Quan điểm con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… đã được thể hiện xuyên suốt trong các cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

        Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề quyền con người và bảo đảm quyền con người, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 6/2023 với chủ đề “Quyền con người và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay”. Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần: 

         Phần I: Lý luận về quyền con người

         Phần II: Bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

        Trong quá trình biên soạn ấn phẩm, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu từ các tạp chí và internet mà chưa có điều kiện xin phép trực tiếp tác giả. Ấn phẩm chỉ sử dụng với mục đích làm tài liệu tham khảo nội bộ, không vì mục đích kinh doanh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả. Mặc dù Ban Biên tập đã hết sức cố gắng, song trong quá trình biên tập, không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc. 

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC