Thông báo về việc mở cửa phòng đọc phục vụ các lớp chất lượng cao

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số 4901 -TB/HVBCTT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
   
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

về việc mở cửa phòng đọc phục vụ các lớp chất lượng cao

 

        Căn cứ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên các lớp chất lượng cao, Trung tâm Thông tin khoa học đã tổ chức phòng đọc phục vụ các lớp chất lượng cao từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Địa điểm: Tầng 3,  nhà A2 - Trung tâm Thông tâm Thông tin khoa học.

- Hình thức phục vụ: Bạn đọc mượn đọc tài liệu tại chỗ và mượn về nhà

- Phương thức phục vụ: Tự chọn

- Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 7h30 - 11h30; chiều từ 13h - 17h)

          Đề nghị các khoa có lớp chất lượng cao thông báo cho sinh viên đến sử dụng tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu.

          Trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:       

- BGĐHV,

- Các khoa đào tạo CLC,

- Trung tâm TTKH,

- Lưu: VT, TV.

 

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

  Mai Đức Ngọc