Thông tin chuyên đề số 1/2023: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 1/2023

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

    Đại hội lần thứ XIII của Đảng là Đại hội mở đầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến rất nhanh, phức tạp, có nhiều đột biến khó dự báo, tác động thường xuyên, trực tiếp đến nước ta. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đang bước vào giai đoạn chiến lược quan trọng, với những mục tiêu, khát vọng phát triển mạnh mẽ. Do đó, trước những thuận lợi, thời cơ lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức gay gắt, nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và hài hòa hơn. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn đột phá, sáng tạo về sự phát triển đất nước trong thời kì mới. Đại hội đã đưa ra những quyết định trọng đại, mở ra bước ngoặt, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Hệ thống các Văn kiện thể hiện nhiều điểm mới toàn diện, nổi bật trên nhiều mặt: từ quá trình chuẩn bị các dự thảo, cách tiếp cận xây dựng văn kiện, trong chủ đề Đại hội, trong xác định các bài học kinh nghiệm, đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, xác định bối cảnh phát triển của đất nước, trong nội dung và cách xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới.

    Việc vận dụng, triển khai những điểm mới và những nội dung cốt lõi Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, được thể hiện trên tất cả các mặt từ lĩnh vực tư tưởng chính trị, xây dựng Đảng đến kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội,… Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các lĩnh vực nhằm góp phần bảo vệ, thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

    Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực, các ngành cụ thể ở Việt Nam, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 01/2023 với chủ đề “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống”.

        Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

       Phần I: Quan điểm và sự vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị và xây dựng Đảng     

          Phần II: Quan điểm và sự vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC