Thông báo về việc hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học trong thời gian cải tạo, sửa chữa nhà A2

 Để đảm bảo an toàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa nhà A2, Trung tâm Thông tin khoa học thông báo:

       1. Trung tâm Thông tin khoa học dừng phục vụ bạn đọc và các hoạt động chuyên môn từ ngày 1/12/2022 đến 11/12/2022 để chuyển và sắp xếp phòng làm việc tạm thời tại tầng 2 nhà B7.

       2. Trung tâm tạm dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 02/12/2022 cho đến khi cải tạo xong nhà A2.

       3. Bạn đọc liên hệ trả tài liệu từ ngày 12/12/2022 tại tầng 2 nhà B7.

            Liên hệ: Đ/c Dơn (0915.101.879); đ/c Hằng (0979.279.034).

       4. Các hoạt động thông tin khoa học, xử lý nghiệp vụ và kiểm tra trùng lặp dữ liệu luận văn, luận án, đề tài khoa học của Trung tâm diễn ra bình thường (tại tầng 2 nhà B7).

            Trân trọng thông báo!